ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ

6 months ago Updated: 03 December 2022 Credit source:

យើងកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្ម ឬមូលនិធិពីអតិថិជនក្រោមការជឿទុកចិត្ត ហើយចេញផ្សាយទៅអ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការវិនិយោគរបស់មូលនិធិ។ យើងធានាថាមូលនិធិត្រូវបានវិនិយោគយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយការត្រឡប់មកវិញនៃការវិនិយោគនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់អតិថិជនក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃប័ណ្ណទុកចិត្ត។