ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

6 months ago Updated: 03 December 2022 Credit source:

Zillion Trust នឹងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិការជឿទុកចិត្តដោយអនុលោមតាម Trust Deed ។ ដូច្នេះ វិនិយោគិនអាចធានាបានថាអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលពួកគេមិននៅក្បែរនោះ ហើយ Zillion Trust គឺជាចំណុចបង្គោលនៃអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេ (ការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដែលមានលក្ខណៈកណ្តាល)។ វិនិយោគិនអាចស្នើសុំគោលបំណងណាមួយទៅកាន់ Trustee តាមការចង់បានរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រង និងប្រគល់អត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេមកវិញ។