ទំនុកចិត្តគ្រួសារ

1 year ago Updated: 03 December 2022 Credit source:

Zillion Trust កាន់កាប់ គ្រប់គ្រង និងផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិ/មូលនិធិទុកចិត្តសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ រួមទាំងការផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ការអប់រំជាដើម។ ស្របតាម Trust Deed ។ ការទុកចិត្តគ្រួសារគឺជាប្រភេទនៃការទុកចិត្តជាក់លាក់ដែលគ្រួសារអាចប្រើដើម្បីបង្កើតកេរ្តិ៍ដំណែលហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ។ ប្រាកដណាស់ វានឹងធានាថាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក និងជៀសវាងការបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលជឿទុកចិត្ត។