ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

11 months ago Updated: 03 December 2022 Credit source:

Zillion Trust Plc ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈមានកំណត់នៅថ្ងៃទី 28 ខែតុលា ឆ្នាំ 2019 និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មដែលមានការធានានៅថ្ងៃទី 26 ខែសីហា ឆ្នាំ 2020។ Zillion Trust Plc គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាប្រឹក្សាឯករាជ្យ និងផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា (SERC)។

អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង