កាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិជឿទុកចិត្ត

6 months ago Updated: 03 December 2022 Credit source:
As trustee, Zillion Trust អាចដើរតួជាអ្នកតំណាងស្របច្បាប់សម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យជំនួសពួកគេ។ នេះអាចជាអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ចំពោះវិនិយោគិនទាក់ទងនឹងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិ និងក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់។