មូលនិធិឯកតា

8 months ago Updated: 03 December 2022 Credit source:
Safeguard collective investment scheme / unit trust fundsក្រោមគម្រោងវិនិយោគរួម (CIS) ក្រុមហ៊ុន Zillion Trust ផ្តល់សេវាមូលនិធិការពារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ។ Zillion Trust ធានានូវការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវនៃមូលនិធិក្រោម CIS ដែលគ្រប់គ្រង និងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិគឺស្របតាម Trust Deeds សៀវភៅណែនាំ និងតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់។