2. អនុវត្តសេវាកម្មមុនការទុកចិត្ត

11 months ago Updated: 28 June 2022 Credit source:

អតិថិជនតែងតាំង Zillion Trust ដោយអំណាចនៃមេធាវី ដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីសម្រាប់សេវាកម្មមុនការទុកចិត្ត (ដូចជាការឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ) ប្រសិនបើចាំបាច់។