3. បន្តជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងជឿទុកចិត្ត

11 months ago Updated: 28 June 2022 Credit source:

ប្រសិនបើអតិថិជនធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចខាងក្រោមៈ

– ប្រសិនបើទេ នឹងមិនមានការរីកចំរើនបន្ថែមទៀតទេនៅលើជំហានទី 3

– ប្រសិនបើបាទ/ចាស សូមបន្តជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងទុកចិត្ត