4. បញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងទុកចិត្ត

11 months ago Updated: 28 June 2022 Credit source:

– អតិថិជន និង Zillion Trust ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជឿទុកចិត្ត។

– អតិថិជនត្រូវផ្ទេរមូលនិធិទៅមូលនិធិជឿទុកចិត្តក្រោមគណនីធនាគាររបស់ Zillion Trust ។

– 50% នៃថ្លៃសេវាដំបូងត្រូវបានកាត់ចេញពីមូលនិធិ។