5. តើការជឿទុកចិត្តត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរបៀបណា?

12 months ago Updated: 08 December 2022 Credit source:

ការជឿទុកចិត្តអាចត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលមួយ ឬតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អ្នកទុកចិត្ត ឬដោយដីការបស់តុលាការ ឬលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប័ណ្ណទុកចិត្ត។