5. ទិញអចលនទ្រព្យ

11 months ago Updated: 28 June 2022 Credit source:

– Zillion Trust ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលក់-ទិញជាមួយអ្នកលក់អចលនទ្រព្យ។

– Zillion Trust ប្រើមូលនិធិដើម្បីធ្វើការដាក់ប្រាក់ / ការទូទាត់ស្របតាម SPA ។