6. តើរយៈពេលនៃការជឿទុកចិត្តមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

11 months ago Updated: 03 December 2022 Credit source:

ក្រោមច្បាប់ស្តីពីទំនុកចិត្តកម្ពុជា រយៈពេលនៃការជឿទុកចិត្តមិនអាចលើសពី 100 ឆ្នាំបានទេ។