6. ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ

11 months ago Updated: 28 June 2022 Credit source:

– កម្មសិទ្ធិត្រូវបានផ្ទេរទៅ Zillion Trust ។

– Zillion Trust រក្សាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិនៅប្រអប់សុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួន ឬនៅធនាគារដៃគូ។

– 50% ចុងក្រោយនៃថ្លៃសេវាត្រូវបានកាត់ចេញពីមូលនិធិ។