8. តើថ្លៃសេវាផ្តល់ទំនុកចិត្តអ្វីខ្លះ?

11 months ago Updated: 08 December 2022 Credit source:
ថ្លៃចុះឈ្មោះមូលនិធិទុកចិត្ត

(មូលនិធិទំនុកចិត្តពាណិជ្ជកម្ម)

ថ្លៃសេវារបស់ Trusteeship

(កាន់កាប់អចលនៈទ្រព្យក្នុងការទុកដាក់ / មួយចេញ 5 ឆ្នាំ។)

មូលនិធិថ្លៃសេវា (USD)ការបន្តវិញ្ញាបនបត្រតម្លៃអចលនទ្រព្យថ្លៃសេវា (USD)
<100K

100K – 500K

Over 500K – 1M

Over 1M – 5M

Over 5M – 10M

Over 10M – 20M

More than 20M

90

180

255

405

905

1605

2755

75

125

150

200

400

600

750

<=300K

300,001 – 1M

≥1 000 001

2500

4000

0.55%