9. តើថ្លៃសេវាពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះសម្រាប់ការកាន់កាប់អចលនទ្រព្យនៅក្នុងការជឿទុកចិត្ត?

11 months ago Updated: 08 December 2022 Credit source:
ថ្លៃរដ្ឋសម្រាប់ការផ្ទេរអចលនទ្រព្យ និងពន្ធ
ទ្រព្យសម្បត្តិប្រតិបត្តិការ1. ពន្ធលើការចុះបញ្ជីរដ្ឋាភិបាល 4%
2. ពន្ធលើអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ 0.1%
ជួលអចលនទ្រព្យ10%
ប្រតិបត្តិការដីធ្លីពន្ធផ្ទេរ 4% និងពន្ធទំនេរ 2%
ដី និងទ្រព្យសម្បត្តិTVA លើកលែងពន្ធសម្រាប់បុគ្គល